شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

مناقصه / مزایده / فراخوان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
6/lng96/fani ۲ آبان ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی
5/lng96/fani ۲ آبان ۱۳۹۶ استعلام ارزیابی کیفی