جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
 
رسانه جدید

قاسم عسکری نسب مدیریت بندر

 • : اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان - بندرلنگه
 • : 076-4424-3281
 • : 2424 یا 2323
 • : 076-4424-3289
 • :
رسانه جدید

خداداد پلاشی معاونت دریایی وبندری

 • : اداره بنادر ودریانوردی بندر لنگه
 • : 0762-2240393
 • : 2205
 • : 0762- 2240387
رسانه جدید

عبدالله حمیرانی سرپرست اداری مالی

 • : اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان - بندرلنگه
 • : 076-44-24-3284
 • : 2203
 • : 076-44-24-5182
رسانه جدید

محمد حسین انتظاری سرپرست فنی ومهندسی

 • : 076-4424-3290
 • : 2242-2241
 • : 076-4424-5186
رسانه جدید

عبدالله قطارانی نژاد سرپرست روابط عمومی

 • : ۰۷۶-۴۴۲۴-۳۲۸۱
 • : 2323
 • : 09127751541
 • : 076244243289
رسانه جدید

بهنام جوکار رئیس گارد و انتظامات

 • : 076-4424-3281
 • : 2293
رسانه جدید

دادخدا بناوندی رئیس حراست

 • : 076-4424-3281
 • : 2214