دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

مناقصه / مزایده / فراخوان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۲۹ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۷ مناقصه