پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

مناقصه / مزایده / فراخوان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
97/7 ۲ مهر ۱۳۹۷ استعلام ارزیابی کیفی