شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

آمار تخلیه وبارگیری

 

 

 

آمار مقایسه ای تخلیه و بارگیری بندر لنگه در12 ماهه 1390

فعالیت تخلیه وبارگیری صادرات واردات ترانزیت تردد شناور تردد مسافر کاپوتاژ تردد کامیون
12 ماهه 1389 1105494 309182 486924 125302 11701 77470 184086 111442
 12 ماهه1390 927412 245519 417616 138978 11112 81760 125299 95841
درصد افزایش ---- ---- ---- 10% ---- 5% ---- ----
درصد کاهش 16% 20% 14% ---- 5% ---- 32% 14%

 

آماربارگیری(صادرات و کاپوتاژ) به شناورها به تفکیک نوع کالا

نوع کالا 12 ماهه 89 12 ماهه 90 در صد تغییر
میوه وتره بار 117899 113985 3%-
خشک بار 10552 15727 49%
کالای سوپر مارکتی 0 142 0
پودر ماهی 11 0 --
خودرو 2330 2757 18%
مواد معدنی 3835 6430 68%
محصولات دامی- گیاهی 230 0 --
مصالح ساختمانی 237317 150295 37%-
لوازم خانگی 151 234 54%

کلای ویژه 

67 

 290

 323%

دام زنده 

 12

 --

 مواد شیمیایی

 241

-- 

 آهن آلات

 0

 420

 --

متفرقه 95360 57032 40%-
مجموع 467752 347565 26%-

  

آمار تخلیه(واردات-کاپوتاژ و ترانزیت) از شناورها به تفکیک نوع کالا

نام کالا مقدار(تن)   1389 مقدار(تن)   1390 نام کالا

مقدار(تن)1389

مقدار(تن) 1390

ذرت 16046 2699 لاستیک و پلاستیک 16081 15103
برنج 191427 156769 لوازم خانگی 0 9700
شکر 2918 1358 مصالح ساختمانی 2535 3170
حبوبات 92148 89377 آهن آلات 12490 9066
چای 3174 1105 ماشین آلات 152 942
مواد معدنی 0 26 میوه تره بار 0 0
خشکبار 219 0 لوازم یدکی 1342 360
مصتوعات فلزی 150 172 خودرو 125381 139642
محصولات دامی گیاهی 57498 39292 پارچه والیاف 3226 2067
چوب وتخته 46838 45907 روغن گیاهی 282 163
کالای ویژه 21083 22242 کالای سوپر مارکتی 181 14679
متفرقه 25046 20932 کاغذ و مقوا 3099 3928
مواد شیمیایی 40 56 مجموع کل 637737 579686

  

شاخص عملکرد تخلیه وبارگیری بندر لنگه(روز/تن)

شاخص 12 ماهه 1390 12 ماهه 1389 درصد تغییر
شناورهای بالای هزارتن 63.9 162 61%-
شناورهای زیر هزارتن 2476.99 2866.7 14%-
متوسط تخلیه وبارگیری بندر 2540.9 3028.8 16%-