سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

کارگزینی

 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها،آموزش،طبقه بندی مشاغل و تهیه ی پیشنهادات لازم جهت ارائه در کمیته پیشنهادات
 • تهیه مجموعه هدف ،وظایف و پستهای سازمانی
 • تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • انجام فعالیتهای لازم در جهت پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین
 • رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 • تهیه پیشنویسهای کارگزینی از قبیل پیشنویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق، مرخصی،معذوریت،ترفیع،اضافه کارو نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام ،تبدیل و ضع استخدامی،ترفیع،بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی.
 • برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.
 • اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر.
 • تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم.
 • شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف.
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات.
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری.
 • تهیه گزارشات لازم