شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/امور اداری/دبیرخانه و ماشین نویسی

دبیرخانه و ماشین نویسی

  • ثبت کلیه نامه های وارده به دفتر انیکاتور و نظارت بر اجرای صحیح خروج نامه های یاد شده از دبیر خانه
  • تفکیک و توزیع نامه ها و ارجاع به واحدهای مربوط
  • ثبت احکام حقوقی در دفاتر مربوطه
  • تایپ نامه ها و یادداشتهای اداری و مقابله با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم
  • تایپ نامه و یادداشتهای اداری و مقابله با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم
  • تایپ بخشنامه ها ،گزارشها و مقالات و......
  • تایپ احکام استخدامی کارکنان
  • تایپ مطالب اداری و فنی و دقیق.