شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

تربیت بدنی

توسعه و ترمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم د ر کارکنان

تاسیس گروههای ورزشی زیر مجموعه این کمیته

تشویق و ترغیب پرسنل از طریق مشارکت فعال در ورزش

فراهم ساختن  مقدمات شرکت ورزشکاران بندر در مسابقات بنادر کشور

تشکیل کلاسهای آموزشی ورزشی

برنامه ریزی برای برنامه های ورزشی و برگزاری مسابقات داخل شهرستان

برگزاری مسابقات ورزشی عمومی

کنترل و برنامه ریزی سالنهای ورزشی که در ساعات اجاره شده در اختیار اداره بندر جهت استفاده بهینه حداکثری کارکنان