سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

سوانح دریایی

 سوانح دریایی
بررسی سوانح دریایی ( maritime casualty investigation ) 
 
امروزه علی رغم پیشرفت بشر در ساخت شناورهای ایمن و استفاده از تجهیزات پیشرفته کمک ناوبری و علی رغم تلاش و کوشش فراوان سازمان بنادر، سوانح و حوادثی که منجر به خسارات جانی ، خسارات مربوط به کشتی و آلودگی محیط زیست دریایی می شود همچنان به وقوع می پیوندنـد، که می توان با گزارشات دقیق و به موقع کـه گویـای چگونگی و عـلل حـوادث و سوانح دریایی باشد ، ایمنـی دریانـوردی و مسافـران و محافظت از محیط زیست دریایی را افزایش داد .  
با ملاحضه حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی و صاحب پرچم برحسب قوانین ماده 2 و ماده 94  کنوانسیون سازمان مــلل متحد در رابطه با قوانین دریایی ( UNCLOS )، و بموجب مفاد بیست یکم از فصل اول کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریـا ،  (   SOLAS   REGULATION   1-21  )  و  مـاده 23  کنوانسیون  بین المـللی خط شاهیـن )  LOAD  LINE  1966  ( ، همچنین ماده هشت و دوازده از کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط شناورها  1973   ( MARPOL   )  ،  متولی دریایی هر کشور را موظف نموده که سوانح مربوط به شناورهای تحت پرچم خود را طبق قوانین و مقررات کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا ها ، بررسی و پس از اظهار نظر ، کلیه سوانح خیلی خطرناک و خطرناک را به سازمان بین المللی دریانوردی  IM0  گزارش نماید .
منظور از بررسی سوانح ،  بهره برداری از تجارت حاصله و سعی در جلوگیری از بروز سوانح مشابه در آینــده و استفاده های آموزشی و اصلاح ساختارها و قوانینی جهت ارتقاء ایمنی دریانوردی می باشد . هدف از انجام چنیــن بازرسیهایی تعیین میزان مسئولیت و یا قصور افراد نیست . 
 
در همین راستا، بندرلنگه نیز با تشکیل بخش بررسی سوانح دریایی و کمیته بررسی سوانح متشکل از کارشناسان دریایی و فنی زیر نظر واحد دریایی و بندری در حال فعالیت می باشد که درصورت گزارش بروز سانحه دریایی از طریق پیام اولیه ، کنترل ترافیک و یا از طریق مکاتبات و  ... تیم بررسی سوانح با امکانات و تجهیزات مربوطه ، جهت تحقیق و  بـررسی و جمـع آوری اطلاعات و گزارش به محل سانحه اعزام می گردند . لذا به منظور دستیابی به این هدف اعضاء کمیته بررسی سوانح و کارشناسان بررسی سانحه جهت اعزام به محل، ازقبل مشخص و با حکم معاونت دریایی سازمان منصوب گردیده اند.
پس از جمع آوری مستندات و مدارک ، کمیته سوانح دریایی بندر تشکیل و براساس آئین نامه رسیدگی به سوانح و حوادث دریایی مصوب قطنامه شماره (21) A.884 سازمان جهانی دریانوردی و طبق روش تجزیه وتحلیل (SHEL) مورد آنالیز قرار می گیرد . بدینصورت که سانحه از نظر عوامل فنی ، انسانی ، نرم افزاری و محیطی بررسی و عوامل به وجودآورنده سانحه شناسایی می شود و راهکارها و پیشنهادهای عملی در راستای جوگیری از وقوع سوانح مشابه در آینده اتخاذ می گردد . گزارش حوادث پس از تکمیل به اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و متعاقباٌ مدیر کل محترم اموردریایی سازمان ارسال می گردد .
 

چارت تشکیلاتی کمیته بررسی سوانح دریایی بندرلنگه 
 
چارت سوانح 

خاطر نشان می سازد کمیته می تواند برحسب مورد از نظر کارشناسان سایر ادارات و سازمان ها و یا نفرات درگیر با حادثه استفاده نموده و از آنان در جلسات دعوت نماید