شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

بایگانی

  • حفظ و نگهداری نامه ها،اوراق،اسنادو مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
  • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق