سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 

شرکت های فعال

آمار شرکتهای تخلیه و بارگیری متردد در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

 

ردیف

نام شرکتنام مسئول (نماینده)آدرس تلفن
1شرکت تخلیه و بارگیری لنگه انصارحسین بامریبندرلنگه: پاساژمدنی2222962
2شرکت تخلیه و بارگیری لنگه باریعقوب نوری (قصابی)بندرلنگه: پاساژمدنی2241718
3شرکت تخلیه و بارگیری جابلوت دریاعلی پاسلاربندرلنگه: پاساژمدنی2242974
4شرکت تخلیه و بارگیری سرور خرمشهرجواد رئوفیبندرلنگه: پاساژخالدی2241345
5شرکت تخلیه و بارگیری خروش بحرغلامعباس جوهریبندرلنگه: روبروی اداره بندر2240797
6شرکت تخلیه و بارگیری دریادلان سپهر بندرناصر نظریبندرلنگه: پاساژ ستاره2240722
7شرکت تخلیه و بارگیری ایثار پیشگان بندرصالح صفا (حسین عاشور)بندرلنگه: پاساژ مدنی2241962
8شرکت تخلیه و بارگیری زرین بار لارستانمجید درویشیبندرلنگه: پاساژ مدنی2243739
9شرکت تخلیه و بارگیری برزین مهر مرواریدمحمد شاهی-جواد حاجبیبندرلنگه:چهارراه نماز