سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

آمارعملکرد بندر لنگه

 

 

اداره بنادر لنگه

 

 

  اطلاعات بندر اطلاعات بندر

 

آمار عملکرد فروردین ماه  فروردین 1389

 آمار عملکرد اردیبهشت ماهاردیبهشت 1389

 آمار عملکرد خردادماهخرداد 1389

 آمار عملکرد تیرماهتیر 1389

 امار عملکرد مردادماهمرداد 1389

 آمار عملکرد شهریور 89شهریور 1389

 عملکردمهرماه 1389مهر  1389

 آمار عملکرد آبان ماه 1389آبان 1389

 آمارعملکرد آذر ماهآذر 1389

 آمار عملکرد دی ماه 1389دی 1389

 عملکرد بهمن ماه 1389بهمن 1389

 عملکرد 12 ماههاسفند 1389

 
 
عملکرد 12 ماهه عملکرد 12 ماهه سال 1389

 

 

 عملکرد فروردین 90 فروردین 1390

عملکرد اردیبهشت 90 اردیبهشت1390

   آمار عملکرد خرداد 90   خرداد 1390          

امار تیر 90 تیر 1390

مرداد 1390 مرداد 1390
                  

آمار شهریور90  شهریور 1390
                    

 

آمار مهرماه 1390 آمار مهرماه1390

 

آمار آبان ماه1390 آمار آبان ماه1390

 

آمار آذرماه 1390 آمار آذرماه 1390

 

آمار دی ماه 1390 آمار دی ماه 1390