شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آمار و اطلاعات/عملکردبنادر غرب استان هرمزگان

عملکرد بنادر غرب استان هرمزگان

 

 

عملکرد بنادر غرب استان هرمزگان در 6 ماهه 1390

فعالیت 6 ماهه1390 6ماهه 1389 درصد تغییر
نفتی وغیرنفتی کل تخلیه وبارگیری 6305108 6945463 9%-
غیرنفتی
تخلیه وبارگیری 1252943 1420880 12%-
تخلیه 549048 592522 7%-
بارگیری 703895 828358 15%-
واردات 187870 207264 9%-
صادرات 139286 165173 15%-
ترانزیت 70596 53729 31%
کاپوتاژ تخلیه 290582 331529 12%-
کاپوتاژ بارگیری 564609 663185 14%-
نفتی

تخلیه وبارگیری 5052165 5524583 8%-
تخلیه 270475 431114 37%-
بارگیری 4781690 5093469 6%-
واردات 67 0 ----
صادرات 4376066 4117352 1%-
ترانزیت 0 0 ---
کاپوتاژتخلیه 270408 431114 37%-
کاپوتاژ بارگیری 405624 676117 40%-
  جابجایی مسافر 247641 216970 14%
شناور چوبی ورودی 2075 2096 1%-
شناور فلزی ورودی 2848 3256 12%-
نفتکش ورودی 84 69 21%
شناور مسافری ورودی 1534 1184 25%