شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

آمار ترددشناورها

 

 

 

آمار مقایسه ای تردد شناورها براساس نوع آنها در 12 ماهه 1390

نوع شناور 12 ماهه 1389 12 ماهه 1390 درصد تغییر
فلزی ورودی 1126 1134 1%
خروجی 1132 1161 3%
موتور لنج ورودی 4225 3798 10%-
خروجی 4169 3754 10%-
مسافری ورودی 511 799 56%
خروجی 511 799 56%

 

شاخص عملکرد

شاخص 12 ماهه1389 12 ماهه1390 درصد تغییر

تردد شناور

(روز/فروند)

شاخص تردد شناورهای فلزی 6.18 6.28 2%
شاخص تردد شناورهای چوبی 23 20.7 10%-
شاخص تردد شناورهای مسافری 2.8 4.4 56%

 

عملکرد مقایسه ای شناورهای بالای هزارتن(غیرنفتی) در 12 ماهه 1390

عملکرد 12 ماهه  1389 12 ماهه  1390 درصد تغییر
تعداد کشتی(فروند) 147 129 12%-
کل تخلیه بارگیری 59142 23309 60%-
زمان سرویس(ساعت) 296 2698 811%
زمان انتظار(ساعت) 923 440 52%-