شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
 

آمار ترددشناورها

 

 

 

آمار مقایسه ای تردد شناورها براساس نوع آنها در 12 ماهه 1390

نوع شناور 12 ماهه 1389 12 ماهه 1390 درصد تغییر
فلزی ورودی 1126 1134 1%
خروجی 1132 1161 3%
موتور لنج ورودی 4225 3798 10%-
خروجی 4169 3754 10%-
مسافری ورودی 511 799 56%
خروجی 511 799 56%

 

شاخص عملکرد

شاخص 12 ماهه1389 12 ماهه1390 درصد تغییر

تردد شناور

(روز/فروند)

شاخص تردد شناورهای فلزی 6.18 6.28 2%
شاخص تردد شناورهای چوبی 23 20.7 10%-
شاخص تردد شناورهای مسافری 2.8 4.4 56%

 

عملکرد مقایسه ای شناورهای بالای هزارتن(غیرنفتی) در 12 ماهه 1390

عملکرد 12 ماهه  1389 12 ماهه  1390 درصد تغییر
تعداد کشتی(فروند) 147 129 12%-
کل تخلیه بارگیری 59142 23309 60%-
زمان سرویس(ساعت) 296 2698 811%
زمان انتظار(ساعت) 923 440 52%-