شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آمار و اطلاعات/آمارتخلیه وبارگیری بنادر تابعه

آمارتخلیه وبارگیری بنادرتابعه

 

 

 

 

آمارتخلیه وبارگیری جزیره لاوان در مرداد1390

غیر نفتی تخلیه وبارگیری 9333
تخلیه کاپوتاژ 6608

بارگیری کاپوتاژ

2725

واردات

0
نفتی تخلیه وبارگیری 572322
صادرات 425590
واردات 0
بارگیری گاز مایع 3009
تخلیه کاپوتاژ 44982
بارگیری کاپوتاژ 9871
تردد مسافر 0
تردد شناورهای نفتکش 24
تردد شناورهای فلزی 112
تخلیه وبارگیری کل 581655

 

آمار تخلیه وبارگیری جزیره سیری در مرداد 1390

غیر نفتی تخلیه وبارگیری 4414
تخلیه کاپوتاژ 2987

بارگیری کاپوتاژ

1427
نفتی تخلیه وبارگیری 364215
صادرات 364115
واردات 0
بارگیری گاز مایع 0
تخلیه کاپوتاژ 100
بارگیری کاپوتاژ 0
تردد مسافر 0
تردد شناورهای نفتکش 4
تردد شناورهای فلزی 101
تردد شناورهای مسافری 0
تخلیه وبارگیری کل 368629

 

آمار تخلیه وبارگیری بندر آفتاب در مرداد 1390

تخلیه وبارگیری 51294
تخلیه کاپوتاژ 16099
بارگیری کاپوتاژ 35195
تردد مسافر 5708
تردد لنج باری 0
تردد شناورهای فلزی 226
تردد شناورهای مسافری 48

 

آمار تخلیه وبارگیری بندر چارک در مرداد 1390

تخلیه وبارگیری 51175
تخلیه کاپوتاژ 10651
بارگیری کاپوتاژ 40524
تردد مسافر 8840
تردد لنج باری 10
تردد شناورهای فلزی 214
تردد شناورهای مسافری 158