شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

فعالیت انبارها

 

 

فعالیت مقایسه ای انبارها و محوطه های بندر و تردد کامیون در 12 ماهه 1390

شرح 12 ماهه 1389 12 ماهه1390 درصد تغییر
حمل کالا به بندر(تن) یکسره 468207 347565 25%-
به انبار 234295 251241 7%
کل 702502 598806 14%-
حمل کالا از بندر(تن) یکسره 403108 340637 15%-
ازانبار 213838 225734 6%
جمع 616996 566371 8%-
تعداد کامیون یکسره(دستگاه) تخلیه 38960 33197 14%-
بارگیری 42992 30934 28%-
تعداد کامیون انباری(دستگاه) از انبار 29488 31534 6%
به انبار 2 176 8700%
تعداد کل کامیون (دستگاه) 111442 95841 14%-

 

آمار ترانزیت خودرو به کشورهای همسایه در 12 ماهه 1390

ردیف کشور مقدار(تن)
1 آذربایجان 174
2 افغانستان 13072
3 ارمنستان 4176
4 قرقیزستان 226
5 تاجیکستان 4856
6 روسیه 324
7 ترکمنستان 86603
8 عراق 17424
 9 گرجستان  628
 10 قزاقستان  9408
 11  امارات متحده 22 
 12 ازبکستان  46 
 13 ترکیه   6
مجموع 136965