شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 

آمار مسافری بنادر لنگه،چارک وآفتاب

 

 

 

آمار مسافری بنادر لنگه، چارک و آفتاب در 12 ماهه 1390

  بندر لنگه بندر چارک بندرآفتاب سیری مجموع
مسافر
داخلی
ورودی 28107 88068 51059 257 167491
خروجی 25932 87771 45278 46 159027
مسافر
خارجی
ورودی 13530 - - - 13530
خروجی 14191 - - - 14191
 مجموع 81760 175839 96337 303 354239